Władze klubu

 

Zarząd Wałeckiego Klubu Turystyki Rowerowej

Dariusz Hoffman – prezes

Mirosław Lasota – zastępca prezesa

Danuta Sokołowska – sekretarz

Angelika Słupkiewicz – skarbnik

Marek Piatek - członek zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna WKTR 

Sławomir Konopka – przewodniczący komisji

Bartosz Boroń – zastępca przewodniczącego

Agnieszka Kowalska - członek komisji

 

STATUT KLUBU

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren pracy i charakter działania

§1

  Wałecki Klub Turystyki Rowerowej  /skrót WKTR/ zwany dalej "Klubem", jest klubem turystyczno - sportowym zrzeszającym rowerzystów, turystów z terenu Powiatu Wałeckiego a w szczególnych przypadkach z terenu Polski.

 §2

1. Klub obejmuje swoim działaniem obszar  Rzeczypospolitej Polskiej. Dla  właściwego realizowania swych celów  może prowadzić działalność poza granicami  kraju.

2. Siedziba i biuro Klubu znajduje się w Wałczu 

 §3

 Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz niniejszego statutu i uchwał Walnego Zebrania.

 §4

 Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania

 §5

 Celem Klubu jest:
 

1. Planowanie i organizowanie życia turystyczno - sportowego w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich do uprawiania turystyki i sportów rowerowych, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

3. Uczestniczenie w imprezach turystyczno - sportowych organizowanych na obszarze działania.
4. Organizowanie zajęć turystyczno - sportowych w celu wszechstronnego rozwoju swojej sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
8. Promocję i organizację wolontariatu.
9. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 §6
 1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy ze szkołami, klubami turystyczno - sportowymi, władzami samorządowymi.

2. Do realizacji swego celu Klub pozyskuje środki, które w całości przeznaczane są na działalność statutową:
    1) ze składek członkowskich,
    2) ze środków pieniężnych deklarowanych przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Klubu,
    3) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
    4) z innych wpływów.

 §7

 Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków. 
 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §8
 Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. honorowych.

§9

 1.  Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każdy, kto: akceptuje jego cele i zadania, złoży pisemna deklaracje przystąpienia do Klubu, zapłaci wpisowe i składkę  członkowską oraz zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Klubu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 2. Małoletni może być członkiem zwyczajnym Klubu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Klubu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Klubu, złożone Zarządowi nie później niż w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o odmowie przyjęcia.
 4. Brak powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczny z przyjęciem w poczet członków Klubu.

 §10

  Członek zwyczajny ma prawo:
 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Klubu (czynne i bierne prawo wyborcze), z wyjątkiem osób małoletnich, które mają tylko czynne prawo wyborcze,
 3. zgłaszać wnioski, propozycje i postulaty w sprawach dotyczących działalności Klubu,
 4. brać udział we wszystkich formach działalności klubu, zwłaszcza w imprezach i zawodach organizowanych przez Klub,
 5. korzystać z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 6. korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

 §11

 Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Klubu. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

 §12

 1.  Członek honorowy:
 1) korzysta ze wszystkich praw członkowskich, poza biernym i czynnym prawem wyborczym,
 2) jest zapraszany na Walne Zebrania Członków Klubu, ma prawo występować do władz Klubu z inicjatywami dotyczącymi jego działalności,
 3)  jest zobowiązany przestrzegać postanowień Statutu Klubu.
 2. Członkostwo honorowe wygasa w wyniku:
1)  rezygnacji na piśmie złożonej Zarządowi,
2) pozbawienie godności członka honorowego przez Walne Zebranie Członków Klubu,
3) śmierci członka. 

 §13

 Do obowiązków członka zwyczajnego Klubu należy:
 1) aktywne uczestniczenie w pracach Klubu,
 2) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,
 3) popularyzowanie w swoim środowisku celu i zadań statutowych Klubu,
 4) rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami we władzach Klubu,
 5) regularne opłacanie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Klubu,
 6) godne reprezentowanie Klubu. 

 §14

 1. Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:

 1) wystąpienia członka z Klubu, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) wykluczenia członka z powodu nieprzestrzegania przepisów Statutu i uchwał władz Klubu, a w szczególności z powodu niepłacenia składek członkowskich,
3) wykluczeniu członka z powodu działania na szkodę Klubu,
4) rozwiązania sie Klubu,
5) śmierci członka.

 

2. O wykluczeniu członka decyduje Zarząd poprzez podjecie uchwały.
3. Do wykluczonych członków Przepis § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

 

§15

 

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisji Rewizyjna.

 

§16

 

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu przynajmniej jeden raz w roku, przy czym pierwsze zebranie w danym roku kalendarzowym winno się odbyć do końca pierwszego kwartału. Zarząd, 14 dni przed terminem każdego Walnego Zebrania Członków Klubu, jest zobowiązany powiadomić o nim wszystkich członków Klubu, podając datę, godzinę, miejsce i porządek zebrania.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu odbywa sie co 3 lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwoływane w przypadkach szczególnej wagi przez Zarząd Klubu:
- z własnej inicjatywy Zarządu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej ogółu członków.
5. Nadzwyczajnej Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu lub podjęcia uchwały przez Zarząd o jego zwołaniu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walne Zebranie Członków Klubu wybiera swego przewodniczącego i sekretarza zebrania. 
7. W Walnym Zebraniu Członków Klubu poza członkami Klubu mogą brać udział przedstawiciele władz nadzorujących Klub oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.                                                                           

 

§17

 

1. Walne Zebranie Członków Klubu wybiera na okres 3 lat:
1) Zarząd Klubu,
2) Komisje Rewizyjną.
2. Wybór władz, o których mowa w ust. 1 następuje w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2. 
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy ponadto:
1) zmiana statutu,
2) uchwalanie głównych planów działania przedstawionych przez Zarząd,
3) uchwalanie budżetu na okres roku budżetowego, zaproponowanego przez Zarząd,
4) ustalenie wysokości, terminu i zasad opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
5) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w okresach rocznych,
6) udzielanie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Klubu,
8) pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu klubu lub członka Klubu,
9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,
10) decyzja co do majątku Klubu w przypadku jego rozwiązania,
11) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał o odmowie przyjęcia do Klubu oraz wykluczeniu z Klubu,
12) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu.

 

§18

 

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów, a ich ważność uwarunkowana jest obecnością na zebraniu, co najmniej połowy członków Klubu. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy członków, wyznacza sie nowy termin (po upływie 30 minut).
Uchwały, jakie zapadają w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
2. Głosowanie podczas Walnego Zebrania Członków Klubu jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków zgłosi żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego w określonej sprawie lub sprawach.

 

§19

 

1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Klubu wybieranym przez Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd Klubu składa sie z 5 członków w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz członka Zarządu. 
3.  Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu spośród zgłoszonych kandydatów. Pozostałych członków  Zarządu proponuje Prezes, a Walne Zebranie akceptuje ich większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½  ogółu członków .
4. W razie niemożności lub rezygnacji prezesa z pełnienia funkcji, role te pełni wiceprezes lub przewodniczący Komisji Rewizyjnej do chwili wyboru nowego prezesa.
5. Uzupełnienia Zarządu może dokonać Zarząd w ilości nie większej niż 1/3 stanu osobowego. W przypadku rezygnacji większej niż 1/3 stanu osobowego Zarządu następuje jego rozwiązanie i wybór nowego Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają sie w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Z posiedzeń Zarządu Klubu sporządza sie protokół. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
7. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona.
8. Posiedzenie Zarządu odbywa sie jawnie, jednakże na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub osoby zainteresowanej, której spraw dotyczy, zarządza sie posiedzenie tajne. Każdy członek Klubu ma możliwość uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu, uprzedzając Zarząd o tym przed jego rozpoczęciem, dostosowując sie do regulaminu posiedzenia.
9. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 3 członków Zarządu, przy czym wymagana jest obecność Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa.

 

§20

 

Do kompetencji Zarządu należy:
1) organizowanie pracy Klubu i kierowanie jego działalnością,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członków oraz prowadzenie ich ewidencji,
6) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka,
7) składanie wniosków o nadanie i pozbawienie tytułu "członka honorowego Klubu",
8) określanie zasad korzystania przez członków z urządzeń Klubu oraz innych uprawnień dla członków Klubu,
9) przygotowywanie rocznych planów działania Klubu, projektu budżetu i propozycji zmian do Statutu,
10) realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu działania Klubu,
11) składanie sprawozdań z działalności Zarządu,
12) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania majątku Klubu,
13) przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,
14) powoływanie (w razie potrzeby) zespołów członkowskich do wykonania określonych zadań statutowych,
15) proponowanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu.

 

§21

 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 3/5 głosów przy obecności Prezesa lub Wiceprezesa Klubu.

 

§22

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Klubu na okres kadencji, która wynosi 3 lata. 
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępce.
4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
5. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością Klubu, a w szczególności:
1) kontrola działalności finansowo - gospodarczej Klubu i bilansu,
2) dokonywanie ocen wykonania przez Klub jego statutowych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem oceny celowości wydatkowanych środków finansowych,
3) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku uchybień,
4) składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,
5) wnioskowanie o udzielenie bądź o nieudzielanie absolutorium Zarządowi,
6) zgłaszanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego zebrania,
7) występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,
8) zgłaszanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, w przypadku gdy Komisji uzna, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.

 

§23

 

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności Prezesa lub Wiceprezesa Klubu.
3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Klubu

 

§24

 

1. Na majątek Klubu składają się ruchomości oraz fundusze Klubu.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1) składki członkowskie , wpisowe oraz inne świadczenia na rzecz Klubu,
2) darowizny, zapisy sponsorów i sympatyków Klubu,
3) środki pieniężne deklarowane przez osoby fizyczne i prawne,
4) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego, fundacji i pozostałych źródeł,
5) inne wpływy.6) Składki i wpisowe nie podlegają zwrotowi.

 

§25

 

1. Wszystkie dokumenty rozporządzające majątkiem Klubu są podpisywane przez Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu.
2. Dowody księgowe winny być opisane pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie sie Klubu

 

§26

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§27

 

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję Likwidacyjną .

 

§28

 

1. Wszystkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne Klubu, o ile nie należą do innych władz ustala Zarząd.

 

2.Ustalenia wymienione  w ust.1 mogą być zmienione jedynie przez  Walne Zebranie.

 

§29

 

1. Członkowie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje  honorowo. Zwrot kosztów podróży otrzymują oni  jedynie w przypadku reprezentowania Klubu poza miastem Wałcz.