Regulamin VI Maratonu MTB o puchar Gryfa Zachodniopomorskiego

 

Regulamin

1. Cel zawodów :

1.      Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.

2.    Promocja Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Wałeckiego, Miasta i Gminy Wałcz.

3.      Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

4.      Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Nazwa imprezy :

VI Maraton MTB o puchar Gryfa Zachodniopomorskiego

3. Organizator :

·         Wałecki Klub Turystyki Rowerowej.

4. Termin i miejsce zawodów :

·   2 sierpnia 2015 (niedziela), start i meta – Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia w Wałczu, ul. Południowa.

5. Warunki uczestnictwa :

 - Dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze zawodów:

·       poprzez złożenie karty zgłoszeniowej z podpisem potwierdzającym zapoznanie się z poniższym regulaminem i wyrażeniem zgody na wszystkie zawarte w nim punkty,

·    poprzez złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej, w sytuacji rejestracji poprzez Internet potwierdzającym zapoznanie się z poniższym regulaminem i wyrażeniem zgody na wszystkie zawarte w nim punkty.

 - Uregulowanie opłaty startowej :

·         w biurze zawodów w dniu zawodów,

·         na konto bankowe organizatora.

11 2030 0045 1110 0000 0236 3700

Wałecki Klub Turystyki Rowerowej

78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 74

 

·         dystans MINI i MEGA – 50,- zł, płatne przelewem,

 

·    60,- zł w przypadku opłaty w dniu startu (opłata nie służy zyskowi, zachęcamy bardzo do wpłaty przelewem, nam ułatwi to zaplanowanie i wszelkie zakupy),

 

·   potwierdzenie dokonania wpłaty odbywa się poprzez przedstawienie dowodu realizacji przelewu w wypadku dokonania opłaty poprzez konto organizatora,

·         w biurze zawodów - w dniu wyścigu.

 

 - Każdy z uczestników ma obowiązek:

·        startu w kasku sztywnym,

·   posiadanie sprawnego roweru ze szczególnym uwzględnieniem działania hamulców,

·        każdy z uczestników odpowiada za stan techniczny swojego roweru,

·    uczestnik korzystający z roweru wspomaganego elektrycznie lub wspomagany w jakikolwiek inny, niemechaniczny sposób zostanie zdyskwalifikowany.

5.1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy ponoszą odpowiedzialność względem uczestników zgodnie z zapisem ustawy „Prawo o ruchu drogowym”  art. 65a ust. 1.

5.2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

5.3. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z poniższą  deklaracją:

„Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń  w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa     i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach.”

5.4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe z ich winy.

5.5. Prawo do udziału w imprezie mają osoby, które ukończyły 18 lat, a młodsi za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poprzez złożenie podpisu na liście startowej w biurze zawodów.

5.6. Podpisanie listy startowej jest równoznaczne z następującym oświadczeniem:

„Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów."

5.7. Każdy uczestnik zgłoszony do ,,VI Maratonu MTB o puchar Gryfa               Zachodniopomorskiego” otrzyma jednorazowo numer startowy, którego Uczestnicy nie zdają po imprezie i zatrzymują dla siebie.

5.8. Uczestnikom zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności zmniejszania jego powierzchni.

5.9. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

6. Program zawodów i zapisy :

Niedziela 2 sierpnia 2015 roku.

    8.00 – 10.00 zapisy w biurze zawodów,

    10.45 ustawianie w sektorze startowym - dystans MEGA,  

    11.00 start dystansu MEGA,

   11.15 ustawianie w sektorze startowym – dystans MINI,

    11.30 start dystansu MINI

    13.00 (2 godz po starcie MEGA) zamykamy drugą pętlę,

    15.30 ogłoszenie wyników, dekoracje, losowanie nagród.

7. Dystanse :

    MINI - ok. 46 kilometrów, przewyższenia ok. 700 m. - 2 bufety,

    MEGA - ok. 68 kilometrów, przewyższenia ok. 1.000 m. – 4 bufety.

   Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.

    Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie choćby jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

    Wyboru pomiędzy dystansem MINI a MEGA każdy uczestnik dokonuje podczas rejestracji w biurze zawodów.

    Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie trwania zawodów.

 Zawodnik który zmieni dystans w trakcie trwania zawodów nie zostanie sklasyfikowany

 

    Z uwagi na ochronę środowiska i nie tylko liczbę uczestników ogranicza się do 450 kolarzy 

    13.00 (2 godz po starcie MEGA) zamykamy drugą pętlę.

    Decydując się na dystans MEGA mierzmy siły na zamiary. W przypadku, gdy nie zmieścimy się w limicie czasu/śr. Prędkość 15 km/h jadąc dystans MEGA, i taki mając zadeklarowany, kończymy wyścig jak mini. Czasem przejazdu będzie czas ostatniego zawodnika z dystansu MEGA plus nasz czas.

    Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

   Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

   Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.

    Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

    Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

8. Świadczenia dla zawodników :

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje :

    oznakowaną trasę,

   zabezpieczenie medyczne,

    prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, ciastka, batony, owoce),

   system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów,

    możliwość umycia roweru po zakończeniu zawodów,

    ciepły posiłek po zakończeniu zawodów, 

    nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników,

    puchary dla zwycięzców.

9. Kategorie wiekowe :

9.1. Dystans MINI ok. 46 km

 

 

Mężczyźni

 

·         Junior (open)                          M1      2000   1997

·         Elita                                       M2      1996   1985

·         Masters I                               M3      1984   1975

·         Masters II                             M4      1974   1965

·         Masters III                            M5      1964   1955

·        Masters IV                            M6      1954   i starsi.

 

Kobiety

 

 

·         Juniorka                               K1       2000   1997

·         Elita                                     K2       1996   1985

·         Masters I                              K3       1984   1975

·         Masters II                             K4       1974   i starsze.

9.2. Dystans MEGA - ok. 68 km

 

Mężczyźni

 

·         Junior (open)                          M1      1998   1997

·         Elita                                       M2      1996   1985

·         Masters I                               M3      1984   1975

·         Masters II                             M4      1974   1965

·         Masters III                            M5      1964   1955

·         Masters IV                            M6      1954   i starsi.

 

Kobiety

 

·         Juniorka                                 K1       1998   1997

·         Elita                                       K2       1996   1985

·         Masters I                               K3       1984   1975

·         Masters II                             K4       1974   i starsze.

 

10. Ruch drogowy :

10.1. Impreza będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.

10.2. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy „Prawo o ruchu    drogowym”.

10.3. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

10.4. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

10.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

11. Kary :

 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary :

    upomnienie,

    dyskwalifikacja.

 

Nie zameldowanie się na którymś z kilku punktów kontroli przejazdu jest jednoznaczne  z dyskwalifikacją.

12. Nagrody:

 

    3 pierwszych uczestników w poszczególnych kategoria otrzymają trofea sportowe: puchary lub pamiątkowe statuetki,

    po dekoracji wśród wszystkich uczestników imprezy zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

 

       **  nagrody  Na dystansie mini dla trzech pierwszych zawodniczek i trzech                pierwszych zawodników z Powiatu Wałcz nagrody specjalne/ open/.

 

13. Ochrona środowiska naturalnego :

13.1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą             zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

13.2. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

13.3. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

14. Postanowienia końcowe :

14.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

14.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  trwania zawodów.

14.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

14.4. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

14.5. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

14.6. Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

14.7. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

14.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie "siły wyższej".

14.9. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

14.10. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej.

14.11. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

14.12. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.