Regulamin Zawodów MTB

 

Regulamin zawodów Zachodniej Ligi MTB na 2017 rok

 

1. ORGANIZATORZY

Organizatorami wyścigów Zachodniej Ligi MTB są – KS Active Life w Gorzowie Wlkp. oraz Wałecki Klub Turystyki Rowerowej, jako Organizator maratonu w Wałczu – zgodnie z terminarzem ZLMTB.

Wszelkie sprawy dotyczące kwestii regulaminowych konsultowane są z Dyrektorem ZLMTB – Piotrem Kopczyńskim.

2. Cel zawodów :

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.

   

 2. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.

 3. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 4. Umożliwienie współzawodnictwa w maratonach, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z zabawą

 5. Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

3. Nazwa imprezy :

 

VIII WAŁECKI MARATON MTB

 

4. Organizator maratonu w Wałczu :

 • Wałecki Klub Turystyki Rowerowej.

   

5. Termin i miejsce zawodów :

 • 20 maj 2017 (sobota), start i meta – Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia w Wałczu, ul. Południowa.

   

6. Warunki uczestnictwa :

- dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze zawodów:

 • w wyścigu prawo startu będą miały osoby, które dokonają rejestracji elektronicznej (preferowana) na stronie www.pomiarczasusprint.pl, lub na miejscu w Biurze Zawodów, uiszczą opłatę startową i podpiszą na miejscu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Podpisany formularz zgłoszeniowy jest jednocześnie oświadczeniem o następującej treści:

  Oświadczam, że stan mojego zdrowia upoważnia mnie do startu i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami regulaminu i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach”,

 • jednocześnie zgadzam się na to, że zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję,

 • prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, natomiast w przedziale wieku 15 - 17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (zgoda napisana i podpisana w biurze zawodów). Poniżej 15 roku życia pod stałą opieką rodzica lub opiekuna prawnego startującego w imprezie,

   

- uregulowanie opłaty startowej :

 • na konto bankowe organizatora,

   

  11 2030 0045 1110 0000 0236 3700

  Wałecki Klub Turystyki Rowerowej

  78 – 600 Wałcz, ul. Okulickiego 10-14/12

 

a) opłaty dokonane przez INTERNET:

 • dla zawodników indywidualnych – 60,- zł. - płatne przelewem na konto (potwierdzenie dokonania wpłaty odbywa się poprzez przedstawienie dowodu realizacji przelewu). Wpłaty można dokonać do dnia 18 maja 2017 roku, godz. 23.59,

 • dla par - po 50,- zł od osoby,

 • opiekun + dziecko do 14 roku życia – 60,- zł(płaci tylko dorosły), dziecko gratis,

 

 • 60,- zł w przypadku opłaty w dniu startu (zachęcamy bardzo do wpłaty przelewem, nam ułatwi to zaplanowanie wszelkich zakupów),

 • M-1 junior – 25,- zł przelewem lub na miejscu,

 

b) opłaty dokonane na miejscu w dniu zawodów:

 • dla zawodników indywidualnych – 80,- zł,

 • dla par po 70,- zł od osoby,

 • para P1 opiekun + dziecko 80,- zł (płaci tylko dorosły), dziecko gratis,

 • jednorazowa opłata za numer startowy – 10,- zł. Numer jest ważny na wszystkie zawody cyklu. W przypadku zgubienia numeru trzeba wykupić nowy.

  UWAGA! Uczestnikom zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności zmniejszania jego powierzchni.

   

7. Program zawodów i zapisy :

Sobota 20 maja 2017 roku.

 • 8.00 – 10.30 zapisy w biurze zawodów,

 • 10.45 ustawianie w sektorze startowym,

 • 11.00 start dystansu GŁÓWNEGO,

 • 11.05 ustawianie w sektorze startowym – PARY (opiekun + dziecko),

 • 11.10 start,

 • 14.30 ogłoszenie wyników, ewentualne protesty, dekoracje, losowanie nagród.

   

8. Dystanse :

 • PARY – (opiekun + dziecko do 14 roku życia) ok. 15 km,

 • pozostali uczestnicy ok. 46 km, przewyższenia ok. 700 m. – 2 bufety,

 • trasa będzie oznakowana i na stałe zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych oraz osoby wyznaczone przez organizatora,

 • na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie choćby jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją,

 • zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

   

9. Świadczenia dla zawodników :

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje :

 • oznakowaną trasę,

 • zabezpieczenie medyczne,

 • pakiet startowy,

 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, ciastka, batony, owoce),

 • system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów,

 • możliwość umycia roweru po zakończeniu zawodów,

 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów, kawa, herbata,

 • nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników,

 • medale dla zwycięzców,

 • opaska na rękę zawierająca nr telefonu do zespołu ratowniczego i kierownika zawodów. Opaska stanowi jednocześnie bon żywnościowy.

   

10. Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn :

Kobiety

 • K-1 do 35 lat,

 • K-2 od 36 lat.

Mężczyźni

 • M-1 (junior) od 15 lat do 17 lat

 • M-2 od 18 lat do 29 lat,

 • M-3 od 30 lat do 39 lat,

 • M-4 od 40 lat do 49 lat,

 • M-5 od 50 lat do 54 lat,

 • M-5A od 55 lat do 59 lat,

 • M-6 od 60 lat do 64 lat,

 • M-6A od 65 lat.

PARY

 • P-1 opiekun + dziecko do 14 roku życia,

 • P-2 kobieta + mężczyzna,

 • P-3 od 70 lat do 89 lat,

 • P-4 od 90 lat.

Mistrzostwa Powiatu Wałeckiego

 • open kobiety

 • open mężczyźni

Uwaga:

W przypadku mniejszej ilości zawodników Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii. Kategorię stanowi minimum 5 zawodników lub 5 zespołów.

 

11. Punktacja i klasyfikacja drużynowa

Punktacja i klasyfikacja drużynowa wg regulaminu Zachodniej Ligi MTB na rok 2017.

 

12. Nagrody:

 • 3 pierwszych uczestników w poszczególnych kategoriach otrzymają trofea sportowe: puchary lub pamiątkowe medale,

 • po dekoracji wśród wszystkich uczestników imprezy zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

 • obecność na ceremonii wręczania medali jak również podczas losowania nagród jest obowiązkowa. Medal lub wylosowane nagrody rzeczowe można odebrać tylko osobiście w dniu zawodów.

   

13. Zasady bezpieczeństwa

 • każdy z uczestników:

  - ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani,

  - ma obowiązek posiadania sprawnego roweru ze szczególnym uwzględnieniem działania hamulców,

  - odpowiada za stan techniczny swojego roweru,

  - korzystający z roweru wspomaganego elektrycznie lub wspomagany w jakikolwiek inny, niemechaniczny sposób zostanie zdyskwalifikowany.

- podczas imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,

 • impreza będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym,

 • uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów wobec osób trzecich,

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu do miejsca zawodów i w drodze powrotnej,

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora,

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu spowodowane z winy uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami, uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia,

 • adres najbliższego szpitala: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, telefon 261 472 809 (kierunek wyjazd na Czaplinek).

   

14. Kary.

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie,

 • dyskwalifikacja.

Nie zameldowanie się na którymś z punktów kontroli przejazdu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

 

15. Protesty.

Protesty będą przyjmowane przez 30 minut od momentu wywieszenia wyników nieoficjalnych, w formie pisemnej. Decyzja o rozstrzygnięciu protestu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem zawodów, i jest ostateczna.

 

16. Ochrona środowiska naturalnego :

 • zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu,

 • zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją,

 • na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

   

17. Postanowienia końcowe :

 • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem,

 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie,

 • prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do Organizatora,

 • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu wyścigu,

 • na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy,

 • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, ale Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie "siły wyższej",

 • Organizator zaleca przed startem wykupienie na własny koszt ubezpieczenia udziału w zawodach,

 • w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, Organizator nie zwraca opłaty startowej,

 • uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego,

 • uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.